Algemene leverings- betalings- en verkoopvoorwaarden diensten2018-07-11T09:22:47+00:00

RWP Audio • Video • Lighting – Dienstleveraar (verder in de algemene voorwaarden steeds als dienstleveraar aangeduid) is een leverancier voor de Audio • Video • Lighting in de breedste zin van het woord. Gevestigd aan de De Oude Ros 14, vertegenwoordigd door Robbie van der Wijst uit St. Oedenrode. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 16078254
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten offertes, facturen en overeenkomsten tussen RWP Audio • Video • Lighting en de wederpartij. De wederpartij is degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam RWP Audio • Video • Lighting, een arrangement organiseert.

1 AANSPRAKELIJKHEID
1.1 Dienstleveraar sluit iedere aansprakelijkheid van door haar aan wederpartij geleverde producten of diensten volledig uit. Behalve in geval van opzet of grove schuld is Dienstleveraar nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of persoonlijk letsel, welke als direct of indirect gevolg van de door Dienstleveraar geleverde diensten en producten voor de wederpartij of derden mochten ontstaan.
1.2 Dienstleveraar aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, uit hoofde van een reis- ongevallen of annuleringsverzekering.

2 OPDRACHTEN/OFFERTES/OVEREENKOMSTEN
2.1 De offertes van Dienstleveraar zijn vrijblijvend.
2.2 Opdrachten, facturen, offertes en overeenkomsten worden mondeling, telefonisch per e-mail, schriftelijk of anderszins bevestigd. De overeenkomst komt tot stand zodra de bevestiging van de factuur van de wederpartij is ontvangen door Dienstleveraar en Dienstleveraar met de uitvoering van het arrangement is begonnen.

3 BETALINGEN
3.1 Aanbetaling na boeking is 20% van de som binnen vijf dagen na de ontvangst van de factuur.
3.2 Zeven dagen na ontvangst factuur 100% van de som, tenzij een andere termijn schriftelijk werd overeengekomen.
3.3 Bij niet-betaling heeft Dienstleveraar geen verplichtingen jegens wederpartij.

4 BETALINGSREGELINGEN
4.1 Bij reserveringen die per persoon worden geboekt geldt:
– Wijzigingen in aantal gasten tot 20% van het aantal kunnen tot 5 werkdagen van te voren worden doorgegeven.
– Wijzigingen groter dan 50% van het aantal gasten dienen tot 14 dagen van te voren worden doorgegeven.
4.2 Bij boekingen met betrekking tot catering of horeca, is drank op basis van nacalculatie. Deze facturering dient ter plekke contant met de ondernemers te worden verrekend.
4.3 Bij niet contante betaling wordt de factuur toegezonden. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
4.4 Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, dat komt Wederpartij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Wederpartij terstond opeisbaar en is Wederpartij verplicht tot vergoeding aan Dienstleveraar van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Wederpartij aan Dienstleveraar een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
4.5 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Dienstleveraar op Wederpartij opeisbaar en is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Dienstleveraar in de door Dienstleveraar gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Wederpartij daar niet aan heeft voldaan, is Dienstleveraar gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
4.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

5 PRIJZEN
5.1 De prijzen volgens door Dienstleveraar gehanteerde prijslijsten worden in rekening gebracht. Dienstleveraar heeft de bevoegdheid tussentijdse, incidentele of structurele prijsverhogingen tot een maximum van 10% aan de wederpartij door te berekenen; ook prijsverhogingen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Bij prijsverhogingen hoger dan 10% is wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6 ANNULERINGEN
6.1 Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst niet nakomt of annuleert binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van de opdracht, kan Dienstleveraar.nl aanspraak maken op winstderving van 100% van de bruto verkoopwaarde van de in overeenkomst begrepen diensten. Onverlet het recht van Dienstleveraar.nl.
6.2 Indien de wederpartij de gesloten overeenkomst niet nakomt of annuleert na totstandkoming van de overeenkomst en tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht, kan Dienstleveraar.nl aanspraak maken op winstderving van 10% van de bruto verkoopwaarde van de in overeenkomst begrepen diensten. Onverlet het recht van Dienstleveraar.nl .
6.3 De wederpartij wordt aangeraden een reis- annuleringsverzekering en/of een ongevallenverzekering af te sluiten die aansluit op de bijzondere risico’s die bepaalde arrangementen met zich kunnen meebrengen.

7 WIJZIGINGEN
7.1 Wijzigingen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht aan Dienstleveraar schriftelijk ter kennis worden gebracht. Wijzigingen door de wederpartij in de opdracht aangebracht van welke aard dan ook, die leiden tot door Dienstleveraar niet in de offerte opgenomen kosten, worden de wederpartij in rekening gebracht.
7.2 Dienstleveraar.nl heeft onverwijld de verplichting, indien een arrangement uitvalt door gewichtige en onvoorziene omstandigheden, te zorgen voor een alternatief. Zij zal dit in een open communicatie direct doorgeven en overleggen om dit binnen het budget en het karakter van de overeenkomst te laten vallen.
7.3 De wederpartij kan zo een wijziging afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wederpartij op een andere wijze nadeel van geringe betekenis oplevert. Indien dit bekend gemaakt wordt binnen 7 dagen na de gegeven wijziging, ontstaat voor de wederpartij recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
7.4 De inhoudelijke onderdelen van de overeenkomst vinden in principe ook doorgang bij slecht weer, tenzij de veiligheid hierdoor in gedrang komt, dan wel hiervoor schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

8 KLACHTEN
8.1 Reclamaties met betrekking tot door ons geboekte uitstapjes dienen binnen 24 uur na afloop van het evenement schriftelijk bij ons ingediend te worden.
8.2 Het indienen van reclamaties ontheft de wederpartij niet van zijn verplichting de door Dienstleveraar ingediende factuur tijdig te betalen.
9 Toepasbaar Recht
9.1 Op alle door Dienstleveraar te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Op deze algemene voorwaarden is afdeling 3 boek 6 BW, betreffende de algemene voorwaarden van toepassing.